• قران قدیمی
  • کتاب خطی قدیمی
  • کتاب عتیقه
  • فرمان قاجاری
  • کتاب خطی " حافظ"
  • عکس قدیمی